Naše storitve

Za vas izvajamo naslednje storitve, ki jih opravljamo profesionalno, predvsem pa s predanostjo in individualnim pristopom.

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek vzpostavitve parcelne linije med parcelami različnih lastnikov. Urediti je možno del parcelne meje ali celotno parcelno mejo.

Označitev meje

Označitev meje se opravi, ko je parcelna meja med lastniki urejena. Označitev z mejniki se opravi v postopku ureditve meje ali kasneje.

Izravnava meje

Izravnava meje je postopek vzpostavitve nove parcelne meje med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe.

Parcelacija

Parcelacija kot združitev parcel. Združitev parcel je postopek oblikovanja ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

Parcelacija kot delitev parcele. Delitev parcel je postopek oblikovanja dveh ali več parcel iz ene parcele.

Zakoličenje objektov

Zakoličenje je postopek označitve lokacije objekta v naravi na podlagi pogojev, ki so določeni v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena s podatki o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter o zemljiških parcelah. Izdeluje se za pridobitev gradbene dokumentacije, tehnični pregled objekta, posnetek izvedenega stanja, ureditev okolja in za druge namene.

Evidentiranje stavb

Izdelava elaborata za vpis podatkov o stavbi in delih stavb oziroma vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb.

Etažni načrti

Etažni načrt se izdela za namen vpisa zgradbe v kataster stavb in zemljiško knjigo. V postopku je potrebno izmeriti površine vseh prostorov v objektu.

Pridobitev hišne številke

Hišno številko je potrebno pridobiti za namen prijave stalnega prebivališča. Pridobiti jo je možno v postopku evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

Evidentiranje omrežja v ZKGJI

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.